• 1212 South King Street, Seattle, WA 98144
  • (206) 322-1122
  • info@nvcfoundation.org

In Memory of Nasuo Hashiguchi
Lois Kennedy

In Memory of Naomi Kakiuchi
Sally Hinatsu

In Memory of George Mano
James Okura
Gwen Shigihara
Stan Shikuma

In Memory of Hisashi Nishimura
Sadako Nishimura                         

In Memory of Nob Takahashi
Thomas Takahashi

In Memory of Dolly Tokunaga
Carol Narasaki and David Hatten
Joan Seko
Saburo Tsuboi  

In Memory of Matsue Watanabe
Mia Fisher
Toshi Fukuhara
Sally Hinatsu
Kachi Ikeda
Thomas and Bev Ikeda
Gail Keikoan
Becky Kosugi
Karen Matsumoto deChadenedes
Stanley Shikuma
Harry Yoshimura